הקוד האתי

כללי:

חברת "מודיעין אזרחי" פועלת כחברת אבטחה ,על פי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב-1972 . ופועלת מכוח חוק זה מאז הקמתה בשנת 1936.
ההתנהלות העסקית של החברה מושתת על מערכת ערכים ערכיים של יושרה וערכים מוסריים ומאפיינת את הארגון בכל פעילותו.
הארגון רואה עצמו מחויב לתרבות ארגונית – עסקית הוגנת , ומחויב להטמיע תרבות זו אצל מנהליו ועובדיו, וידאג ליישמם ולשננם בכל הרמות.

מטרות הקוד האתי:

  • להפנות את תשומת הלב של מנהלי החברה "לסוגיות האתיות" בעבודה.
  • סיוע בפתרון דילמות ערכיות ומוסריות.
  • לטפח תרבות ארגונית המבוססת על יושרה, אחריות חברתית ושקיפות.

הקוד האתי יכלול את הנושאים הבאים:

א. ציות להוראות החוק
ב. ניגוד עניינים
ג. מקצועיות
ד. ארגון מול לקוח
ה. ארגון מול עובד
ו. העובד מול הארגון
ז. הארגון מול ספקים
ח. הארגון מתחריו
ט. הארגון מול הקהילה

ציות להוראות חוק:

חברת "מודיעין אזרחי" תציית לכל חוקי המדינה ולחוקים הבינלאומיים הרלוונטיים לפעילותה, תפעל בהתאם לתקנות ולהנחיות כולל אלו המחייבות את הענף בו עוסקים ואשר חלות על פעילות החברה.
על כל מנהלי החברה מוטלת האחריות לקיים ולפעול על פי החוקים, התקנות וההנחיות אשר להם השפעה על עיסוקם ובמקרה הצורך לקבל יעוץ משפטי או יעוץ ממומחים כדי לבצע את תפקידם.
חובה על המנהלים והעובדים להימנע מפעילות עסקית שאינה אתית או מוסרית (פרסום מטעה, טובות הנאה, שוחד וכו') ויקפידו על התנהגות נאותה, הגינות ואזרחות טובה.

ניגוד עניינים:

מנהלי ועובדי החברה חבים "חובת נאמנות" כלפי החברה, על כן עליהם לנהוג בתום לב ולפעול לטובת החברה באופן שיימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין תפקידו לבין ענייניו האישיים.
כל פעולה שיש בה תחרות בעסקי החברה ו/או ניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להרוויח טובת הנאה אישית אסורה.
מנהלי ועובדי החברה מחויבים להימנע מכל פעילות שיש בה ניגוד לאינטרסים של החברה או העלולים לפגוע באינטרסים אלו.
מנהלים ועובדים אינם רשאים לקבל מתנות או טובות הנאה מבעלי ענין העלולים להתפרש כקידום עניינם בחברה.

מקצועיות:

מנהלי החברה ועובדיה מחויבים לרמת מקצועיות גבוהה תוך ניצול הניסיון והידע המקצועי בכל אגפי החברה תוך קיום דיונים מקצועיים "וסיעור מוחות" עניינים.
החברה תקפיד על מתן שירות איכותי ללקוחותיה תוך עמידה מתמדת בהתחייבויותיה.
החברה תמסד נהלים, הוראות ותהליכי עבודה מובנים ותפעל להטמעתם, לבקרם ולשפרם בהתמדה.
החברה תפתח תשתית מקצועית בכל הרמות לרבות הכשרה, הדרכה ומתן כלים ליישומם בכל הרמות.

עובדי החברה יקפידו על קיום התחייבויות החברה מול לקוחותיה ויפעלו באחריות מלאה לביצוע משימותיהם ולפעילותם בשטח.
עובדי החברה יתאימו את שיטת עבודתם לאפיונים ולצורכי הלקוחות תוך שמירת על אינטרסים ההדים של הלקוחות והחברה.

ארגון מול לקוח:

אמון ושיתוף פעולה עם לקוחות הינם נדבך חיוני וחשוב בקידום ופיתוח החברה. ולכן על עובדי החברה ומנהליה לחתור למצוינות בשירות ללקוחות, לעמוד בציפיותיהם ולמלא את דרישותיהם.
מתן השירות יעשה במקצועיות, בהגינות וביושר בהתאם לדרישות הלקוח תוך שמירה על חיסיון ופרטיות הלקוח, השירות יינתן בסטנדרטים הגבוהים ומקצועיות רבה תוך הקפדה על קיום הסכמי ההתקשרות ולשביעות רצון הלקוח.
החברה תפרסם את המבנה ההיררכי של החברה בפני הלקוחות בכדי לאפשר פניות לכל גורם בהיררכיה עד לדרגים הגבוהים ביותר.
החברה תספק מידע אמין על השירותים המוצעים ללקוחות ומתחייבת שלא תינתנה "הבטחות שווא" ללקוחות, המידע יהיה בשקיפות מלאה.

ארגון מול עובד:

חברת מודיעין אזרחי מחויבת לזכויות עובדיה בהתאם לחוקים, תקנות ובהתאם להסכמים הנהוגים בתחום עיסוקה.
העבודה בחברה תהיה מתוך בחירה חופשית ועל בסיס שיווני וללא הפליה (מין, דת, תרבות, מוצא, וכו').
העובדים בחברה מהווים את "ההון האנושי" של החברה ומאפשרים מתן שירות במיומנויות גבוהות, ומשום כך החברה דוגלת בפיתוח "שדרת הניהול" מתוך עובדי החברה. החברה תדאג להכשרת העובדים וקידומם המקצועי כדי שיוכלו למלא את תפקידם בצורה מיטבית.
החברה תשאף לפתח ולהטמיע נורמות עבודה ותרבות של הטמעת תהליכים תוך דגש על שיפור מתמיד ברמות הביצוע בכל הדרגים.

החברה תספקת לעובדיה סביבת עבודה נוחה ותדאג לספק את כל הצרכים הנדרשים לביצוע תפקידם.
מנהלי החברה יעניקו יחס אישי הולם לכל עובד ויהיו קשובים לצרכיו ותלונותיו.

עובד מול ארגון:

עובדי החברה יגלו "נאמנות" לחברה ויעשו את מירב המאמצים לבצע תפקידם בהתאם לרוח החברה, כאשר לנגד עיניהם טובת החברה.
עובדי החברה יבצעו את תפקידם במקצועיות ובאחריות מלאה תוך שיתוף פעולה עם עמיתיהם לעבודה.
עובדי החברה ימנעו מביצוע פעולות שיש בהם חשש לפגוע בחברה ובתדמיתה.
עובד יקפיד לשמור על מידע המגיע אליו במסגרת תפקידו וימנע מחשיפתו בפני זרים.
עובדי החברה יפעלו על פי "רוח החברה" בעת מילוי תפקידם, ויקפידו על מילוי חובתם תוך שמירה על ערכי החברה.
עובדי החברה יתנהגו בצורה נאותה ומכבדת בעת מילוי תפקידם כמצופה מהם.
עובדים יקפידו על שמירת רכוש החברה ולקוחותיה בכל מקום בו ידרשו לתת שירות.
עובדים יגלו יחס של כבוד הדדי וחברותי כלפי עמיתיהם לעבודה וכלפי מקבלי השירות הבאים איתם במגע.

הארגון מול ספקים:

חברת מודיעין אזרחי מציבה סטנדרטים גבוהים למול ספקיה בהתאם לרוח החברה.
ספקי החברה זכאים ליחס הוגן ומכבד מצד החברה ונציגיה, החברה תיתן הזדמנות הוגנת לכל ספק שיבקש לעבוד עם החברה.
החברה תשלם לספקיה בהתאם לתנאי ההסכמים איתם ובהתאם לכללי מסחר הוגנים.

הארגון מול מתחרים:

החברה תתחרה באופן נמרץ מול מתחריה תוך הגינות ומוסריות, החברה מאמינה כי "מצוינות בשירות" היא התשובה לכל תחרות.

החברה תפעל על פי כללי האתיקה הנהוגים בענף ובהתאם לדרישות השוק.

עובדים הבאים במגע עם עמיתים מתחרים מחויבים שלא לדבר על מידע מסחרי או מדיניות בכל נושא העלול לחשוף את החברה (מדיניות תמחור, הסכמי סחר וכו').

הארגון מול הקהילה:

החברה תפעל בתוך הקהילה וכחלק ממנה ותמנע ככל שניתן מפגיעה כל שהיא בקהילה.
החברה תיטול חלק בפעילות קהילתית ככל שתוכל ובהתאם לצרכים הנדרשים.
החברה תרמה ותמשיך לתרום לקהילה.

יישום והטמעה:

מנהלי ועובדי חברת מודיעין אזרחי יאמצו את הקוד האתי , הקוד האתי ישמש כנורמה בחיי השגרה בעבודת החברה.
מנהלים מצווים להטמיע את הנהלים האלה בכל דרך ובכל הזדמנות, כך שיחלחלו עד אחרון העובדים בחברה.
יישום אפקטיבי של "הקוד האתי" דורש מעורבות של מנהלים בכל הרמות ופיקוח מתמיד על יישומו.
פיקוח על יישום התהליך יבוצע במסגרת המבדקים והבקרות הנהוגות בחברה.

דילוג לתוכן