תקנון מבצע

 

תקנון מבצע "גיפטקארד עובדים" קבוצת מודיעין אזרחי

  1. כללי

1.1. חברת מודיעין אזרחי (1963) בע"מ ו/או חברות בנות שלה (יכונו להלן, ביחד: "מודיעין אזרחי") מודיעה בזאת על עריכת מבצע בשם "גיפטקארד" בקרב עובדי הקבוצה אשר פרטיו מופיעים בתקנון זה להלן (להלן: "המבצע").

1.2. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה. 

  1. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצדם:

2.1. "אתר מודיעין אזרחי" – אתר האינטרנט של החברה 

2.2. "עובד"– כל מי שבמהלך תקופת המבצע ובמועד הקובע נמנה על מצבת העובדים בחברה למעט  מנהל המבצע במוקד מודיעין אזרחי.

2.3. "לקוח" – כל אדם פרטי (למעט עובד) או בעל עסק 

2.4 "גיפטקארד" – כרטיס חיוב מגנטי מוטען בסך של 250 ₪. הכרטיס באחריות החברה המנפיקה –  ישרכרט לשימוש בבתי עסק שונים המצורפים להסדר מול חב' כרטיסי האשראי.

  1. תנאי ההשתתפות במבצע

3.1. משתתף המעוניין להשתתף במבצע יעביר את פרטי ההפניה למוקד מודיעין אזרחי במייל או בטלפון למוקד החברה.  פרטי ההפניה יכללו את שם הלקוח, מספר טלפון ושם העובד המפנה.  

3.2 תנאים לקבלת תגמול על פי המבצע:

3.2.1 כול הפנית לקוח תזכה את העובד בגיפטקארד על סך 250 ₪.  

3.2.2. למען הסר ספק, השובר ינתן רק והלקוח התחבר לשירותי המוקד בעקבות שליחת פרטיו ע"י העובד או רכש מערכות מיגון בסך כולל 5,000 ₪ + מע"מ לפחות במועד ביצוע ההזמנה

  1. אין הגבלה על כמות הכרטיסים אשר עובד יהיה זכאי להם בעבור הפניות לקוח

3.2 מובהר כי המתנה הינה חד פעמית. בסכום נטו. המתנה לא תחשב כחלק מהשכר הקובע לעניין הפרשות סוציאליות, פיצויי פיטורים, וכיוצא באלו זכויות המגיעות לעובד על פי חוקי העבודה. 

  1. שונות

4.1. כמות הכרטיסים מוגבלת ועומדת על 50 יחידות.  

4.2 המבצע בתוקף עד גמר המלאי

4.3  החברה זכאית לשנות בכל עת את גובה המענק או תנאי המבצע או לבטל את המבצע כולו או חלקו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהמשתתפים תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפיה.

4.4. ידוע לעובד כי אין במשלוח פרטי ההפניה על ידו פעולה המזכה בשובר המתנה.  השובר יימסר לעובד רק בעת ביצוע ההזמנה בפועל כאמור בסעיף 2.3 

מובהר כי ההטבה הנמסרת לעובד שיהא זכאי לה היא באחריות חב' גיפטקארד ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר אליה.

4.5. לשאלות ובירורים יש לפנות למשרדי מוקד מודיעין אזרחי  בטל': 03-6920670 או בדוא"ל ortal-a@mei.co.il

4.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את המענק למשתתף, במידה ויימצא שנהג שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

4.7. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

4.8. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

4.9. כל משתתף במבצע זה מאשר כי ידוע לו שהחלטת החברה לעניין קליטת לקוח בחברה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי, וכי לא תהיה לו כל דרישה או תביעה כלפי החברה ככל שזו תחליט שלא לקלוט לקוח שהופנה אליה על ידי המשתתף.

4.10 תקנון זה יפורסם באתר האינטרנט של החברה

דילוג לתוכן